SZOFTVER-ENGEDÉLY FELTÉTELEI

az MHB Markt & Motor Kft
(Stand 12 / 2012)

 

 1. Alkalmazás / védelmi záradék

 

Az MHB összes - beleértve a jövőbeni - szolgáltatásokat, ezek a feltételek érvényesek az MHB nélkül, ha minden egyes esetben hivatkozni kell rájuk. Az engedélyes eltérő, egymásnak ellentmondó vagy további feltételei csak akkor válhatnak a szerződés részévé, ha az MHB írásban kifejezetten beleegyezett.

 

 1. szerződés

 

2.1. Jelen szerződés tárgya a szoftver ideiglenes biztosítása, valamint a szerződéses használatához szükséges jogok megadása a megrendelőlapnak és a 3. §-nak megfelelően.

 

2.2. A szoftver tartozott minősége végül a megrendelőlapból és a dokumentációból származik.

 

2.3. Az MHB bármikor szabadon változtathat, különösen fejlesztéseket és kiterjesztéseket, a szoftver alapvető funkcióinak fenntartása mellett. Az MHB 4 hetes felmondási idővel bejelenti az engedélyes jelentős változásait. Abban az esetben, ha a szoftver megváltozik, ésszerűtlen az engedélyes számára, az engedélyes az értesítés kézhezvételétől számított két héten belül rendkívüli módon felmondhatja a szerződést a változás bevezetésekor.

 

 1. jogosítvány

 

3.1. Az engedélyes megkapja a szoftver használatának nem kizárólagos, nem átruházható és nem licencelhető jogát, amely időben a licencszerződés időtartamára korlátozódik. A szerződéses felhasználás magában foglalja a telepítést, valamint a telepített szoftver betöltését, megjelenítését és használatát. Az engedélyezett felhasználás típusát és terjedelmét egyébként a megrendelőlap határozza meg.

 

3.2. Az engedélyes nem jogosult a számára biztosított szoftverelérést vagy az engedélyes számítógépére telepített szoftvert harmadik félnek átruházni. Különösen nem engedélyezett a szoftver eladása, kölcsönzése, bérbeadása vagy egyéb licencszerződése, a szoftver nyilvános reprodukálása vagy hozzáférhetővé tétele.

 

3.3. Ha az engedélyes megsérti a fenti rendelkezések egyikét, a jelen szerződés alapján biztosított minden használati jog azonnal érvényét veszti, és automatikusan visszautalja az MHB-t. Ebben az esetben az engedélyesnek haladéktalanul és teljesen le kell állítania a szoftver használatát, törölnie kell a rendszerére telepített szoftver összes példányát, és törölnie kell az elkészült biztonsági másolatokat, vagy át kell adnia azokat az MHB-nek.

 

 1. A szolgáltatások köre, követelmények

 

4.1. Az MHB rámutat, hogy különösen a szoftver használatával bemutatott, harmadik féltől származó szolgáltatók portálajánlatai, valamint azok időszerűsége és elérhetősége nem része az MHB szolgáltatásának, és az MHB nincs hatással azok időszerűségére és elérhetőségére. A szoftverrel az MHB csak a portál kínálatainak megjelenítésére és rendezésére nyújt eszközt.

 

4.2. A műszaki tervezés, különösen a szoftver kizárólag az interneten keresztül történő használata miatt előfordulhatnak fennakadások a rendelkezésre állásban és a nem elérhető időszakokban. Az MHB rámutat arra, hogy a szoftver üzemeltetéséhez szükséges kiszolgálóalkalmazások működtethetők harmadik féltől származó adatközpontban is, és ez technikai zavarokhoz is vezethet. Az MHB arra is felhívja a figyelmet, hogy harmadik felek (például úgynevezett hacker eszközök használatával) jogosulatlan ismereteket szerezhetnek az interneten keresztül továbbított adatokról. Ezenkívül a szoftver nem érhető el teljes egészében vagy részben a szokásos karbantartási időkben (például új szoftver telepítésekor); Az MHB azonban arra törekszik, hogy ezeket a karbantartási időket a lehető legkisebbre állítsa.

 

 1. teljesítmény korlátai

 

Az MHB a következő szolgáltatásokat nem az MHB-nek terheli a felhasználás átruházásán belül, de külön írásbeli megállapodást igényel:

 

- Az engedélyes alkalmazottainak oktatása és oktatása;

 

- Speciális modulok és bővítmények létrehozása az engedélyes számára;

 

- Karbantartás, gondozás (pl. Frissítések, frissítések, új verziók), támogatás (pl. Telefonos segélyvonal).

 

 1. Az engedélyes jogai hibák esetén

 

6.1. A szoftver hibáit az MHB ésszerű időn belül, az MHB választása szerint, utólagos javítással vagy csereszállítással orvosolja.

 

6.2. Az engedélyesnek a szoftver hibája miatti követelései feltételezik a szoftver azonnali vizsgálatát és a szállításról való értesítést - legkésőbb két héten belül - felismerhető hiba esetén, észlelhetetlen hiba esetén a felfedezéstől számított egy héten belül.

 

6.3. A hibákról szóló értesítésnek tartalmaznia kell a hibák lehető legrészletesebb leírását. Kérésre az engedélyes a lehető legnagyobb mértékben és ésszerű módon átadja az MHB-nek azokat az iratokat és információkat, amelyekre az MHB-nek szüksége van a hiba felméréséhez és orvoslásához. Az engedélyes lehetőséget ad az MHB-nek a hibákról szóló értesítések felülvizsgálatára. Ha a panasz megalapozatlannak bizonyul, az engedélyes köteles megtéríteni az MHB-nek az ellenőrzésért felmerült költségeket.

 

6.4. Hacsak írásban kifejezetten másként nem állapodtunk meg, az MHB csak a Németországban alkalmazandó előírásoknak („tulajdonjogok”) megfelelően köteles az engedélyes részére az ipari tulajdonjogoktól és harmadik felek szerzői jogaitól mentes szoftvert biztosítani. Amennyiben egy harmadik fél az MHB által szállított és az engedélyes által a szerződéssel összhangban használt szoftverek ipari tulajdonjogainak megsértése miatt jogos követeléseket támaszt az engedélyes ellen, az MHB a következőket terheli: az MHB saját belátása szerint és saját költségén vagy megszerzi a szállított szoftver használati jogát, vagy pedig így cserélje ki vagy cserélje ki olyan szoftverre, amely nem sérti a tulajdonjogot.

 

6.5. A hibákra vonatkozó igények átruházása kizárt.

 

 1. Az engedélyes kötelezettségei

 

7.1. Az engedélyes felelős azért, hogy a szoftver működésével kapcsolatos műszaki követelmények létrejöjjenek, különös tekintettel a hardverre, az operációs rendszer szoftverére és az internethez való kapcsolódásra.

 

7.2. Az engedélyes felelős a szoftver biztonsági mechanizmusainak használatáért, és ha szükséges, megfelelő biztonsági intézkedések (például véletlenszerű ellenőrzések) bevezetéséért és fenntartásáért annak megakadályozása érdekében, hogy a szoftvert a licencia alkalmazottai helytelenül használják.

 

 1. Licencdíj, beszámítás és visszatartási jog

 

8.1. Ha a szerződést nem egy naptári hónap első napján kötik meg, akkor az első hónapra fizetendő licencdíjat arányosan kell kiszámítani a hónap hátralévő napjainak megfelelően, a szoftver rendelkezésre bocsátását követő napon kezdve.

 

8.2. Az engedélyes csak akkor jogosult beszámításra, ha viszontkeresetét jogszerűen megalapozták vagy nem vitatják. Ez az ellentételezési tilalom nem vonatkozik az ellenkérelemre olyan hiba miatt, amely ugyanazon szerződéses viszonyon alapul, mint az eladó követelése. Az engedélyes csak akkor jogosult megőrzési jog gyakorlására, ha viszontkeresete ugyanazon szerződéses viszonyon alapul.

 

 1. A szoftver védelme

 

Az engedélyes köteles biztosítani a szoftver megfelelő intézkedésekkel az illetéktelen hozzáférés ellen jogosulatlan harmadik fél számára. A Szoftver minden másolatát és a nyújtott szoftverfrissítéseket biztonságos helyen kell tárolni.

 

 1. Időtartam, lejárat, blokkolás és megszüntetés

 

10.1. Hacsak a megrendelőlap másként nem rendelkezik, a szerződés határozatlan időre jön létre. Bármelyik fél felmondhatja a szerződés időtartamának végéig tartó négy (4) hetes felmondási idővel, de legkorábban annak a negyedévnek a végén, amelyben a szerződés megkötésének első évfordulója, vagy a megrendelőlapon meghatározott minimális szerződéses időszak végén.

 

10.2. A havi bérleti díj a megrendelőlapból származik, és minden hónap 3. munkanapján előre meg kell fizetnie az adott hónapra. A kölcsönzési időszak első hónapjában a bérleti díj akkor fizetendő, amikor a szoftver teljes mértékben elérhető.

 

10.3. Ha az engedélyes két vagy több egymást követő bérleti díjat vagy két havi bérleti díj értékének megfelelő összeget fizet, akkor az MHB jogosult a szoftveralkalmazások blokkolására a szerveralkalmazásokhoz.

 

10.4. A szerződést bármelyik fél írásban, felmondási idő be nem tartása mellett is felmondhatja fontos okból. Fontos ok, amely feljogosítja az MHB-t a felmondásra, különösen akkor áll fenn, ha az engedélyes megsérti az MHB használati jogait azáltal, hogy a szoftvert meghaladja a jelen rendelkezések által megengedettet.

 

10.5. A felmondást írásban kell megtenni.

 

10.6. A szerződés felmondása után az engedélyesnek fel kell adnia a szoftver használatát, és a program összes telepített példányát el kell távolítania a számítógépéről, és ezt írásban meg kell erősítenie az MHB-nek.

 

 1. Felelősség

 

11.1. Az MHB korlátlan felelősséggel tartozik

 

- szándékos szándék vagy súlyos gondatlanság esetén,

- élet-, végtag- vagy egészségkárosodás esetén,

- a termékfelelősségről szóló törvény rendelkezései szerint és

- az MHB által vállalt garancia erejéig.

 

11.2. A szerződés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges kötelezettség kissé gondatlan megszegése esetén (sarkalatos kötelezettség) az MHB felelőssége az előrelátható és a kérdéses vállalkozás típusára jellemző kár összegére korlátozódik.

 

11.3. Tipikus szerződés, az előre látható kár 25.000 XNUMX euróig terjedő kár.

 

11.4. Kizárt az MHB felelőssége a nem alapvető szerződéses kötelezettségek enyhe gondatlanságáért.

 

11.5. Az MHB-nek nincs további felelőssége. Különösen az MHB nem felel a kezdeti hibákért, hacsak nem teljesülnek az (1) és (2) bekezdés követelményei.

 

11.6. A felelősség fenti korlátozása az alkalmazottak, az MHB képviselőinek és szerveinek személyes felelősségére is vonatkozik.

 

 1. titoktartási

 

A másik fél üzlet- és üzleti titkait mind az engedélyes, mind pedig az MHB bizalmasan kezeli a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az egyéb bizalmas információkat a felek bizalmasan kezelik, feltéve, hogy az információkat megfelelően megjelölik, és kötelezik a munkavállalókat a bizalmas kezelés fenntartására. Ez a titoktartási megállapodás 3 évvel a szerződéskötést követően ér véget. Az engedélyes a forráskódot az MHB üzleti titkájaként kezeli, amennyiben azt megbízta, határozatlan időre bizalmasan kezeli, és megvédi azt illetéktelen harmadik személyek általi hozzáféréstől.

 

 1. más

 

13.1. Az engedélyes csak az MHB írásbeli beleegyezésével adhatja át a jogokat e feltételekkel vagy azok kapcsán harmadik feleknek.

 

13.2. A szerződés módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni. A szöveges elektronikus dokumentumok nem felelnek meg az írásbeli forma követelményeinek.

 

13.3. A német jog kizárólag erre a szerződésre vonatkozik.

 

13.4. A teljesítés és a kizárólagos illetékességi hely az MHB székhelye, feltéve, hogy az engedélyes kereskedő vagy közjogi jogi személy.

 

13.5. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatástalanok, ez alapvetően nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét.